Ecologisch onderzoek en ecologisch advies

Eco Reest wil u pragmatisch en helder adviseren op het gebied van flora en fauna en de bijbehorende vergunningstrajecten. Dit doen we door naast onze opdrachtgevers te staan en u te laten delen in onze kennis en ons netwerk op dit gebied.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Quickscan/Natuurtoets Wet natuurbescherming (onderdelen soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden) 
 • Effectbeoordeling Natura 2000, eventueel met inbegrip van stikstofdepostie berekening (AERIUS)
 • Berekening stikstofdepostie met AERIUS Calculator (voormalige PAS-berekeningen)
 • Effectbeoordeling Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalig EHS)
 • Inventarisatie en soortgericht vervolgonderzoek diverse soortgroepen (vogels, vleermuizen, amfibieën, vissen, reptielen, overige zoogdieren)
 • Monitoringen per soortgroep
 • Ontheffing- en/of vergunningstraject Wet natuurbescherming
 • Uitvoeren mitigerende maatregelen (bijv. plaatsen vogel- of vleermuiskasten)
 • Opstellen ecologisch werkprotocol
 • Ecologische begeleiding bij uitvoering werkzaamheden
 • Ecologisch onderzoek bij baggerwerkzaamheden
 • Nestkastcontrole en begeleiding nestkastplaatsing
 • Ecologische input in de planontwikkelingsfase

Wij zijn lid van het Netwerk Groene bureaus. Dit Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. Als lid van dit netwerk zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving, ook ten dienste van de generaties na ons. Onze inbreng bestaat uit de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling.

Ons team bestaat uit jonge dynamische medewerkers met een pragmatische kijk op de werkzaamheden.

Ecologisch-onderzoek-en-ecologisch-advies_banner

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.