Waterbodemonderzoek

De kwaliteit van de waterbodem kan belangrijk zijn in het kader van voorgenomen (onderhouds)baggerwerkzaamheden, aan- en verkoop van een terrein, aanvraag omgevingsvergunning, onderhoud-/aanlegwerkzaamheden, bestemmingsplanwijziging, calamiteit etc.

Waterbodemonderzoek richt zich op de (slib)lagen op de bodem van watergangen. Dit kunnen sloten of kanalen zijn, of bijvoorbeeld een vijver in uw tuin of plantsoen. Soms bevinden zich in watergangen dikke sliblagen, die verwijderd moeten worden. In de meeste gevallen betreft dit zogenaamd onderhoudsbaggerwerk, dat tot doel kan hebben om de doorstroming en kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Ook als u een perceel met sloten of een vijver koopt of verkoopt, kan het noodzakelijk zijn om de kwaliteit en het volume van het slib te onderzoeken. Het komt ook voor dat een watergang wordt gedempt. Hieraan voorafgaand wordt de kwaliteit van de sliblaag middels waterbodemonderzoek bepaald en kan de sliblaag worden verwijderd en (zo mogelijk) worden hergebruikt of afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Wij kunnen voor u zowel de kwaliteit als de kwantiteit (de hoeveelheid slib) van de waterbodem bepalen. Op basis van de resultaten van het waterbodemonderzoek krijgt u van ons advies over de toepassingsmogelijkheden van het slib en de slibhoeveelheid. De slibkwantiteit wordt door ons (afhankelijk van de gewenste detaillering van het onderzoek) met behulp van geavanceerde meetapparatuur bepaald.

Waterbodemonderzoek_banner

Hoe wordt een waterbodemonderzoek verricht?

Na uw opdracht start ons onderzoek met een (historisch) vooronderzoek conform de NEN 5717. Tijdens het vooronderzoek wordt door ons alle relevante informatie van de locatie verzameld. Dat betekent dat dossiers (digitaal) door ons worden ingezien bij bijvoorbeeld de gemeente/omgevingsdienst, provincie en waterschap. Vervolgens wordt er een terreininspectie uitgevoerd en de terreingebruiker/eigenaar wordt geïnterviewd. 
Op basis van de informatie uit dit vooronderzoek volgt de strategie van waterbodemonderzoek. Veelal wordt een verkennend onderzoek verricht op basis van de NEN 5720 voor waterbodems. In deze fase worden er waterbodemmonsters genomen in de watergang door onze veldwerkers. Bij brede watergangen gebeurt dit met 2 mensen vanuit een boot. Bij smalle watergangen (sloten) vindt bemonstering plaats vanaf de kant.
Het kwaliteitsonderzoek wordt veelal gecombineerd uitgevoerd met een kwantiteitsonderzoek, waarbij zeer gedetailleerd (indien nodig) slibhoeveelheden kunnen worden bepaald. Hierbij maken wij gebruik van GPS apparatuur (Trimble-R6). Indien gewenst worden per meetpunt de X-, Y-, en Z-coördinaten van de boven- en onderzijden van de sliblaag vastgelegd.

Ons team bestaat uit ervaren adviseurs en boormeesters die erkend en gecertificeerd zijn en werken volgens de geldende normen. Wij kunnen snel en flexibel inspelen op uw vraag.

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000", SIKB Protocol 2003 "Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek".

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.