Bodemonderzoek & bodemsanering

Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Eco Reest voert voor u een onderzoek uit om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van uw terrein vast te stellen. In de volksmond noemt men zo'n onderzoek ook wel een 'schone grond verklaring'. In feite bestaat er geen 'schone grond verklaring'. Met een bodemonderzoek wordt een uitspraak gedaan over de geschiktheid van de bodem voor een bepaald gebruik. Honderd procent 'schoon' is de bodem (bijna) nooit. Wilt u weten hoe een bodemonderzoek wordt verricht? Klik dan hier voor meer informatie.

Ons team bestaat uit ervaren adviseurs en boormeesters die erkend en gecertificeerd zijn en werken volgens de geldende normen. Wij kunnen snel en flexibel inspelen op uw vraag.

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgens de "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek SIKB 2000". Zie ook onze pagina downloads voor ons certificaat. 

Eco Reest is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Hierdoor kunnen wij nog actiever meedenken en meewerken aan verbetering van kwaliteit van ons bodemonderzoek en zijn we in een vroegtijdig stadium op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op bodemgebied. Als aangesloten adviesbureau werken wij in het kader van ons kwaliteitssysteem (ISO 9001:2015) volgens de protocollen van het VKB, voor zover van toepassing op ons bureau. Voor onze opdrachtgevers betekent dit waarborging van onze kwaliteit en helderheid omtrent onze werkwijze.

Als bouwer en/of projectontwikkelaar kunt u te maken krijgen met archeologisch onderzoek in gebieden met (mogelijke) archeologische waarde. Eco Reest werkt al jarenlang samen met een aantal archeologische adviesbureaus, waarmee wij goede ervaringen hebben. Wij kunnen samen met u een geschikt archeologisch bureau selecteren.

Bodemsanering

Eco Reest BV wordt ingeschakeld door diverse organisaties als bedrijven, gemeentes en provincies, waterschappen, wooncorporaties en particulieren voor een onafhankelijk advies met betrekking tot een locatie met bodemverontreiniging of waterbodemverontreiniging.

De mate van sanering is tegenwoordig, anders dan voorheen, af te stemmen op de functie die het terrein heeft of krijgt. Bodemsaneringen in deze fase zijn kennisintensieve projecten met veel toegevoegde waarde voor u als opdrachtgever. Juist nu kunnen kosten worden bespaard door integraal rekening te houden met de functie van het terrein, kennis en expertise van vervuilingen en de daarbij te verwachten risico's, en de oplossingsmogelijkheden wat betreft technieken en de beleidsruimte die het bevoegd gezag kan bieden.

Wij hebben een groot netwerk dat we voor u inzetten om gezamenlijk te komen tot een kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde oplossing.

De volgende (advies)activiteiten kan Eco Reest voor u bieden:

  • Het opstellen van een pragmatisch en kosteneffectief plan, rekening houdend met de nieuwste technieken.
  • Een beoordeling op praktische haalbaarheid van het onderzoek of plan van aanpak.
  • Integratie van Veiligheid & Gezondheid plan in het saneringsplan.
  • Milieukundige begeleiding en directievoering bij (asbest)saneringen.
  • Het ontwerpen van optimale onttrekkings- en herinfiltratiesystemen, waarbij natuurlijke afbraak gestimuleerd wordt.
  • Beheersmaatregelen om verspreiding van verontreinigingen te voorkomen.
  • Het ontwerpen van doeltreffende monitoringssystemen en verontreinigingsverspreidingsmodellen.
  • Saneringsevaluatie.

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van I en W volgens Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg”, voor het toepassingsgebied protocol 6001: “Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg". Onze bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn hier te verifiëren. 

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.