Ecologisch onderzoek bij baggerwerkzaamheden

In het kader van voorgenomen baggerwerkzaamheden binnen diverse gemeentes en watergangen van waterschappen wordt door Eco Reest BV onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde dieren en planten ter plaatse van te baggeren of her in te richten watergangen. Doel van het onderzoek is tweeledig namelijk het vaststellen of er habitats aanwezig kunnen zijn van beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de te baggeren trajecten, alsmede het vaststellen of de geplande werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de watergang en hoe hier mee omgegaan kan worden.

Wettelijk kader

Bij baggerwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden in het gebied conform de Wet natuurbescherming. Activiteiten die significante negatieve invloed hebben op de natuurwaarden van deze gebieden zijn vergunningsplichtig. De invloed van baggerwerken wordt in het kader van deze wetgeving beoordeeld.

Onderzoek Wet Natuurbescherming

Het onderzoek bestaat uit twee fases namelijk een inventariserende fase (wel of geen potentie voor beschermde dier- en plantensoorten) en eventueel daaropvolgend een aanvullende soortspecifieke inventarisatie.

Bureaustudie 

Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving wordt informatie verzameld van vrij opvraagbare gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en diverse websites waarop waarnemingen worden gerapporteerd. Verder wordt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen e.d.) gebruik gemaakt. Tijdens de bureaustudie worden waarnemingen geïnventariseerd van planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en vleermuizen in relatie tot het onderzoeksgebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek en beschikbare gegevens uit verspreidingsatlassen en waarnemingsdata, worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen plannen op beschermde soorten en de eventueel noodzakelijk te nemen vervolgstappen.

Veldbezoek Quickscan

Het veldbezoek vindt overdag plaats. Het bezoek is erop gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor worden de onderzoekslocatie en de nabije omgeving onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten.

Nader soortspecifieke werkzaamheden

Op basis van de resultaten van de Quikscan kunnen wij, indien noodzakelijk, nader onderzoek uitvoeren naar onder andere vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen, amfibiën en vissen. Ons nader onderzoek wordt altijd uitgevoerd conform de meest recente onderzoeksprotocollen, zoals het Vleermuisprotocol en de Soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus

Ontheffingsaanvraag

Indien nodig kunnen we een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming namens u indienen. We stellen dan, in overleg, een plan op waarin staat op welke manier bij de werkzaamheden rekening wordt gehouden met beschermde soorten. 

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.