Nieuwe generatie bodemvervuilers

Bodemlagen_aangepast_news_detail

De komende jaren zal het aantal stoffen waarmee bij bodemonderzoek rekening moet worden gehouden toenemen. Steeds vaker vervuilen de zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) de bodem en het grondwater. Normen voor toegestane concentraties zijn er (nog) niet. Daarmee is bodemverontreiniging allang niet meer alleen het gevolg van minerale olie, zware metalen, PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) of asbest.

De nieuwe stoffen, ZZS, zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. In de media verschijnen regelmatig publicaties over deze opkomende problematiek. Een recent voorbeeld is de rel rond de teflon-fabriek bij Dordrecht, waar de omgeving jarenlang is blootgesteld aan kankerverwekkende fluorhoudende stoffen PFOA en GEN-x. Fluorhoudende stoffen zijn vanwege hun brandvertragende werking ook lange tijd toegepast in brandblusmiddelen. Daardoor kunnen plaatsen waar brand is geweest, maar ook oefenlocaties van de brandweer, verontreinigd zijn. Door een aantal gemeentes en provincies wordt gewerkt aan beleid rondom PFOS en zijn normen opgesteld om gemeten gehalten in grond en water te kunnen beoordelen.

Land- en tuinbouw

De toepassing van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw staat steeds meer onder druk. Niet in de laatste plaats vanwege de schadelijke gevolgen voor het milieu. In een aantal onttrekkingsbronnen voor de winning van drinkwater zijn resten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Onlangs is de toepassing van neonicotinoïden (van nicotine afgeleide stoffen) verboden, vanwege de schadelijkheid voor bijen. Gebruik hiervan is alleen nog toegestaan in kassen. Het gebruik van glyfosaat (Roundup) is in de EU de komende 5 jaar nog toegestaan, daarna wordt de toestemming opnieuw beoordeeld.

Behalve bestrijdingsmiddelen (en mest) kunnen vanuit de landbouw ook andere stoffen in het milieu terechtkomen, zoals hormonen en diergeneesmiddelen. Bij de productie van sommige diergeneesmiddelen wordt daarom al rekening gehouden met biologische afbreekbaarheid.

Drugs en medicijnen

Ook de dumping van drugsafval in de natuur is tegenwoordig vaak in het nieuws. Het probleem zit hem in bijtende zuren en logen en vluchtige oplosmiddelen zoals aceton, alcoholen en chloroform die in het milieu terechtkomen. Daardoor kan het grondwater verontreinigd raken.

Mogelijk hebt u bij de apotheek al een container gezien voor de inzameling van overgebleven geneesmiddelen. De inzameling voorkomt dat geneesmiddelen door het toilet worden gespoeld en via het riool bij de zuiveringsinstallaties terecht komen. In sommige ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt al geprobeerd om resten van geneesmiddelen uit het rioolwater te verwijderen, voordat het naar de zuivering gaat. Het grootste deel van de gebruikte geneesmiddelen wordt door de zuiveringsinstallaties niet, of slechts voor een deel afgebroken en komt via de afvoerleidingen in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor wordt vooral het waterleven verstoord. In Nederland zijn hermafrodiete vissen gevonden bij een afvoerleiding van een rioolwaterzuivering, doordat hormonen (de pil) niet worden afgebroken. En in de Verenigde Staten zijn vissen gevonden die niet meer vluchten voor roofvissen, door de antidepressiva in het water.

Normen vaststellen

De lijst met nieuwe stoffen die een bedreiging vormen voor de bodem en het drinkwater lijkt steeds langer te worden. De komende tijd komt er veel werk af op beleidsmakers. De druk om normeringen te hebben over de maximaal toelaatbare concentraties in bodem en water, neemt toe.

Wilt u meer informatie over de nieuwe stoffen, of wilt u onderzoek laten uitvoeren, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met ons bureau.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere