Aanvullingswet bodem in behandeling

De Aanvullingswet Bodem Omgevingswet is in behandeling in de Tweede Kamer.
Bodemsanering_news_detail

Het bodemsaneringsbeleid heeft zich vanaf begin jaren '80 tot heden ontwikkeld van een multifunctionele sanering tot het huidige beleid, de functiegerichte benadering. Het kabinet gaat ervan uit dat er sinds de start van de bodemsaneringsoperatie in 1980 meer dan 40.000 locaties gesaneerd zijn. De verwachting bestaat dat de meest risicovolle bodemverontreinigingen inmiddels bekend zijn en dat er slechts een beperkt aantal nieuwe gevallen per jaar ontdekt zullen worden, waar sprake kan zijn van grote risico`s. Voor die situaties wordt een zogenaamde beperkte regeling van de “toevalsvondst” als vangnet in de Wet opgenomen. Met de afronding van de aanpak van spoedlocaties is het kabinet van plan om een overstap te maken van de gevalsgerichte benadering naar een integrale, meer gebiedsgerichte systematiek van het omgaan met de overgebleven verontreiniging in de bodem.

Aanvullingswet Bodem

De Aanvullingswet bodem haakt aan bij de Omgevingswet. Het is dus niet nodig om de mogelijkheden die die Wet biedt ook nog een keer op te nemen in de Aanvullingswet. Dit is dan ook reden dat de Aanvullingswet relatief beperkt van omvang is. Het bezwaar van dat aanhaken is wel dat voordat de Aanvullingswet in werking kan treden gewacht zal moeten worden op de Omgevingswet waarvan op dit moment wordt voorzien dat die niet voor 2021 van kracht wordt. In de Aanvullingswet is sprake van een gebiedsbenadering in plaats van de gevalsbenadering uit de Wet bodembescherming en het reguleren van activiteiten in plaats van sanering van het geval. De bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten (in de toekomst doorgaans het bevoegde gezag) wordt vergroot. Daarmee wordt verwacht dat de besluitvorming over bouwactiviteiten kan worden versneld. Er zijn minder bodemonderzoeken nodig en er zal zoveel mogelijk worden gewerkt met algemene regels in plaats van beschikkingen. Er zullen drie basisvormen van bodemgebruik worden onderscheiden: landbouw/natuur, wonen en industrie. De kaders die de overheid voor deze vormen van gebruik stelt, zijn gebaseerd op de risicogrenswaarden die voor de betreffende gebruiksvormen zijn afgeleid. Deze grenswaarden worden op zowel humane als ecologische risico`s bepaald. Bij het bereiken van de “maximale waarde” zijn de risico`s onaanvaardbaar en is een activiteit zoals bouwen of toepassen
van grond niet toegestaan. Bij de “voorkeurswaarde” is de kwaliteit van de bodem duurzaam geschikt en kan de bodem onbelemmerd worden gebruikt. In het gebied daartussen zit een afwegingsruimte

Drie pijlers

De Aanvullingswet bodem is gegrond op drie pijlers.

  1. Het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen (preventie). Deze pijler vraagt een actieve taak voor de overheid. De overheid stelt daarom kaders op voor activiteiten zoals milieubelastende activiteiten en neemt die op in algemene regels om nadelige beïnvloeding van bodem te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
  2. Een evenwichtige toedeling van functies en locaties, rekening houdend met de kwaliteiten van de bodem (integrale afweging).
  3. Het duurzaam en doelmatig beheren van historische bodemverontreiniging. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de eigenaar van de grond verantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit van de bodem. De overheid heeft daarbij wel een belangrijke rol, doordat zij voorwaarden stelt aan activiteiten en locatie specifieke maatregelen kan opleggen.

De Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem hebben nog een weg te gaan. Ten eerste volgt nog de verdere parlementaire behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer en daarnaast zal naar verwachting de inwerkingtreding aansluiten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze wordt op dit moment niet voor 2021 voorzien. De komende jaren zullen we het dus nog met de Wet bodembescherming moeten doen.

Bedrijvenregeling blijft bestaan

De Bedrijvenregeling die is opgenomen in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 van de subsidieregeling voor eigenaren en erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterrein, blijft bestaan maar wordt ingepast in en onder de Kaderwet subsidies I en M.

 

 

bron: Bodem nr. 2 april 2018 artikel Mr. W.B. Kroon (Kroon de Keijzer advocatuur te Breda)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere