Grondwater monitoren voor waterschappen

Niet minder dan 58 peilbuizen plaatste Eco Reest vorig jaar bij Garmerwolde, de grootste waterzuiveringsinstallatie in het Noorden van het land.
Aug_2013_-rwzigarmerwolde-luchtfoto-_zijaanzicht_news_detail

Eco Reest is betrokken bij een tiental projecten bij verschillende waterschappen. De laatste paar jaar wordt Eco Reest door bedrijven en organisaties steeds vaker gevraagd voor  monitoring van  de grondwaterkwaliteit. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bureau. Inmiddels heeft het bureau ruime ervaring. Bodemadviseur Melchior van den Broek merkt dat de meedenkende opstelling en adviserende rol bij afwijkende situaties, erg op prijs wordt gesteld door opdrachtgevers.

Waterdicht systeem

Waterschappen moeten inzichtelijk maken of de kwaliteit van het grondwater wordt beïnvloed door het riool- en afvalwater dat wordt behandeld in de zuiveringsinstallaties. Dat vloeit voort uit het Activiteitenbesluit waarin eisen worden gesteld aan ‘inrichtingen’ met bedrijfsmatige activiteiten. Ook tankstations, agrarische bedrijven en chemische industrie zijn in dit verband ‘inrichtingen.’ Het Activiteitenbesluit is onderdeel van de kaderwet Milieubeheer. Als alles goed verloopt, is het zuiveringsproces een waterdicht systeem. Eco Reest houdt door middel van monitoring in de gaten of er nergens lekkages zijn of emissies plaatsvinden.

Door deze controle kan worden nagegaan of de kwaliteit in het grondwater wordt beïnvloed door het afvalwater in de zuivering. Het is een belangrijke en noodzakelijke controle, die milieuschade kan voorkomen. Het Activiteitenbesluit verplicht waterzuiveringsbedrijven deze analyses te laten uitvoeren.

Bij de monitoring worden grondmonsters uit de peilbuizen geanalyseerd op ammonium (NH4) of chemisch zuurstof verbruik (CZV). Het zijn de nutriëntenparameters voor algengroei. Te hoge concentraties in het grond- en oppervlaktewater hebben een negatief effect op de ontwikkeling van bodem- en waterorganismen en op de biodiversiteit.

Precisiewerk

Voor een juiste interpretatie van de analyseresultaten is het nodig om te weten welke kant het grondwater opstroomt. Daarom worden peilbuizen geplaatst vóór en ná de zuiveringsinstallatie: bovenstrooms en benedenstrooms. De exacte plaats en hoogte van de peilbuizen wordt met GPS vastgelegd. Eco Reest meet de hoogte en de positie van de peilbuizen in, bepaalt de stijghoogtes van het grondwater ten opzichte van NAP en maakt daar zogenaamde isohypsenkaarten van. Dat zijn kaarten met lijnen van gelijke stijghoogte. Daaruit kun je opmaken waar het grondwater naar toestroomt en bepalen of de peilbuizen op de goede plaats staan en of en waar extra peilbuizen nodig zijn.

De monitoring van grondwater is specialistenwerk en vergt een nauwkeurige en kritische opstelling. Als benedenstrooms hoge(re) gehalten aan ammonium en/of CZV worden gemeten, kan er sprake zijn van lekkage. Anderzijds kunnen dergelijke gehalten ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld (over)bemesting in de landbouw. De waterschappen doen daarom ook analyses met andere parameters, die niet aan landbouw worden gelinkt.

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere